Table of ContentsVoronova Yizkor Book Names Index

Prepared by Adam Cherson

Note: Page numbers refer to first page of article

 

Surname Given Name Page No. Comments Other Names Other Towns
ABRAMCHIK ~ 307      
ABRAMISKI Leyb 202
AFLOG Beileh 390 Nes Tziona
ALITOVITSH Moshe 74
ALITOVITSH Yitzach 74
ALKONI Yesheyahu 390 Beit Alpha
ALPEROVITSH Chaim 390 Yaffo
ALPERSHTEYN ~ 430
ALTMAN ~ 430 known as 'the engineer'
ANKELOVITSH ~ 367
ANTSHUL Yitzach 367
ANTUSHKE ~ 190 could be the son of Moshe Kaplan
ARBEITER Khayeh 390 Petach Tikva
ARKIN Hirshke 31, 207
ARKIN Peysakh 390
ARKIN Reuven Ruvke 57, 390 Ramat Gan
ARKIN Tsvi 390
ARKOV Sarah Rivke 57
ARLUK Zerah 74, 89
ARSHULKIS Lutzki 57 Polish policeman
ASHBAL Michael 207
AVIEL Shlomo 9 photo, 10, 12 photo, 20, 163, 178 photo, 182, 199, 202, 216, 239, 251, 390 SHMERKOVITSH, SHAMIR Ramat Gan
AVIEL Berko 199
AVINOAM Pesyeh 390 Kfar Sirkin
AVRAKOVITSH Yehudit 390 Petach Tikva
AVRAMISKI Aryeh 390 Tel Aviv
AZOVSKI Leyb 57
BALTORISKI Chaim 46
BALTORISKI Shalom 390 Netanya
BAREISHES Tekle 369 Polish woman who murdered villagers in Voronovo
BARON Avraham 385
BEN-AMI Yitzach 127, 127 photo, 352
BEN-SHLOMO Khanne 390 ZAHAVI Haifa, Netanya, Soletchnik
BENTOVITS ~ 123
BENYAKONSKI Mendel 74
BERKOVITSH Leyzer 369
BERKOVITSH Moshe 369
BERKOVSKI ~ 57
BERKOVSKI Khayeh 57
BERKOVSKI Shmuel 46, 57, 169
BERKOVSKI Ysroel 202, 207, 390 Tel Aviv
BERLOVITS ~ 123
BERMAN Yitzach 279
BERNSTHEYN Avrom 284
BEYSHL ~ 337
BIALIK ~ 147, 216
BIBIK ~ 70
BIELSKI Asael 89, 337
BIELSKI Tuvye 46, 89, 90 photo, 137, 337, 369, 430, 352 BILSKY
BIELSKI Zusye 337
BILITSKI Avraham 390 spouse of Basyeh Akko
BILITSKI Basyeh 390 spouse of Avraham Akko
BINONSKI Shmuel 390 Beersheva
BISSEL ~ 367
BLATT Yitzach Itzke 319 from Glubok Glubok
BLEKHEROVITSH Sheynkeh 337
BLOCH Avraham 390 Tel Aviv
BLOCH Khayeh 390 Kfar Saba
BLOCH Yakov 202, 390 Petach Tikva
BLOCH Yehudit 238
BLOCH Yocheved 'achka 202
BLYAKHER ~ 337 from Divenishok BLECHER Dieveniskes
BLYAKHER Altshik 123 BLECHER
BLYAKHER Beileh 390 BLECHER Petach Tikva
BLYAKHER Eliahu 137 BLECHER Dieveniskes
BLYAKHER Leah 367 BLECHER
BLYAKHER Moshe 367 BLECHER
BLYAKHER Sarah Hindeh 367 BLECHER
BONK Yehuda 307
BOREK ~ 397 Priest Soletchnik
BORISHA Helenka 173 Gentile spouse of cobbler
BORISHA Yan 173 Gentile, cobbler
BOYARSKI Sholomo Shlomke 89
BOYARSKI Yekutiel Kushke 119, 119 photo, 123, 346, 390 Kfar Saba
BOYARSKI Zeidl 216
BRENCHIK Avraham 439 Soletchnik
BRENCHIK Gittel 439 Soletchnik
BRENCHIK Khayeh 439 family of Avraham Soletchnik
BRENCHIK Tsivia 439 spouse of Avraham Soletchnik
BURSHU ~ 70
BWORONOV Tklle 123
BYALIK ~ 412 Soletchnik
BYHKVIT Frume 279 known as Alte Rede's
BYHKVIT Ysroel 284
CHAIKIN Shraga 207
COHEN ~ 319 Major, head of NKVD in Gerda Gerda
COHEN Masha 440 Soletchnik; Israel
COHEN Yitzach 238
COHEN Yocheved 238, 391 Kfar Saba
DAIKHOVSKI Motl 123
DALNETSHER ~ 379
DAMANSKI ~ 369 Polish teacher who became policeman during Germain occupation
DAVID Rov Naftali 186
DAYEM Harris 284
DESSLER ~ 319 Vilna Police Commandant
DIKSON Isidore Izzy 284, 286, 286 photo DUKSHTULSKI
DLUGIN ~ 337
DLUGIN Khanne 74
DLUGIN Khanke 123, 207
DLUGIN Phillip 284
DLUGIN Shabtai 202
DLUGIN Shimshon 46, 74 could be father of Khanne
DLUGIN Tema 70
DOLENSKI Yosef 243, 243 photo
DROZHETS Avram 284
DROZNITSKI Eliezer 391 Hadera
DUBINSKI Shimon 219 school principal
DUKSHTULSKI Zalmen 28 photo, 111 photo, 57, 352, 319, 390 DOKSHTOLSKI Ramataim
DUKSHTULSKI Rokhl 123, 346 could be spouse of Zalmen Dukshtulski DOKSHTOLSKI
DUKSTHULSKI Binyamin 238 DOKSHTOLSKI
DUKSTHULSKI Khaneh 74 DOKSHTOLSKI
DUKSTHULSKI Isidor Izzy 284, 286, 286 photo DIKSON
DVILIANSKI ~ 74 mention of their house DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI
DVILIANSKI Aharon Arke 123 DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI
DVILIANSKI Avraham Eliahu 20, 169, 202, 216, 275 DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI
DVILIANSKI Meitle 202 spouse of Avraham Eliahu DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI
DVILIANSKI Rokhl 391 DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI Petach Tikva
DVILIANSKI Yakov 123, 137 DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI, DOVILINSKY
DVILIANSKI Yitzach 123, 137, 319, 337, 367, 390 DVILINSKI, VILINSKI, VILIANSKI, DOVILINSKY Petach Tikva
DVILIANSKI Yosef 238, 243, 275 husband of Rokhl
DVILIANSKI Zev 20
DVILIANSKI ~ 46 brothers' tailoring and shoemaking cooperative
EISHISHKI Esther 219 spouse of Lichtman, yudenrat
EISHISHKI Feigeh 46 spouse of Yehezkhel
EISHISHKI Gutko 123
EISHISHKI Gershon 337, 367, 369
EISHISHKI Yehezkhel 46 spouse of Feigeh
ETZEL ~ 207
EYSTELTCHOK ~ 70
FEDERMAN Leybe 89
FINKLESHTEYN Batia 337 from another town
FLIGER ~ 275 German commandant 1917
FRIED ~ 307 Obermeister
GANTS ~ 319 Yudenrat Chairman Vilne
GARBATSKI Barukh 123
GELGORT ~ 219 teacher
GERSHONI Yosef 391 Ramat Gan
GERSHONOVITSH Khasye 123 daughter of Sarah Gershonovitsh
GERSHONOVITSH Avraham 123 son of Sarah Gershonovitsh
GERSHONOVITSH Dovid 57 father of Yosef
GERSHONOVITSH Eliahu 391 Netanya
GERSHONOVITSH Moshe 123
GERSHONOVITSH Sarah 123
GERSHONOVITSH Shoshke 123
GERSHONOVITSH Yosef 57 son of Dovid Gershonovitsh
GERSHONOVITSH Zalmen 123 son of Sarah Gershonovitsh
GIL Yehoshua 391 Tel Aviv
GINDLIN ~ 216 Tarbut School Principal
GINSBERG Avraham 270, 390 Yad Eliahu
GINSBERG Baron 13
GINSBERG Basyeh 391 Ramat Gan
GLIKMAN A. 426, 428 Soletchnik
GOL Alter Avraham 279 father of Reuven Gol
GOL Khayeh Khaika 46
GOL Moshe 439 Soletchnik
GOL Reuven 238, 241, 241 photo, 279 son of Alter Gol
GOL Sarah 390, 439 Soletchnik, Ramat Gan
GOL Yehoshua 172 photo
GOL Yehuda 439 Soletchnik
GOLD Jacob 284
GOLDANSKI Chaim Moshe 397, 407, 422, 439 took name Zahavi in Israel ZAHAVI Soletchnik
GOLDANSKI Itteh 439 spouse of Velvel G Soletchnik
GOLDANSKI Khasye 401 granddaughter of Munesh Soletchnik
GOLDANSKI Mineh Riveh 407, 422, 439 spouse of Chaim Moshe Goldanski; took name Zahavi in Israel ZAHAVI Soletchnik
GOLDANSKI Shoshona 410 photo, 414 took name Zahavi in Israel ZAHAVI Soletchnik, Tel Aviv
GOLDANSKI Sonia 397 spouse of Moshe Levine Soletchnik
GOLDANSKI Velvl 430, 439 Soletchnik
GOLDANSKI Ysroel 410 photo took name Zahavi in Israel ZAHAVI Soletchnik
GOLDANSKI Yitzack Hertz 397, 439 father-in-law of Khatskel Luski Soletchnik
GOLDBERG Shlomo 179, 216, 216 photo, 238 rabbi; known as 'Der Viler' or 'Der Wiler'
GOLDBERG Rokhl 238 probably spouse of R' Shlomo
GOLDSTEIN ~ 123
GOLDSTEIN Rivke 391 Ramat Gan
GOLNIK Yaffa 390 Tel Aviv
GORDON Daniel 391 Tel Aviv
GORDON ~ 337, 367 doctor from Navaradok Navaradok
GRABETSKI Baruch 390 Beersheva
GRODZENCHIK Daniel 202
GRODZENCHIK Chaim Eliahu 89 2nd cousin of Adam Cherson
GRODZENCHIK Feitshe 337
GRODZENCHIK Khenekh 270 spouse of Libe Grodzenchik
GRODZENCHIK Libe 270 spouse of Khenekh Grodzenchik
GRODZENCHIK Nakhum 74
GRODZENCHIK Nevankhe 123
GRODZENCHIK Nionie 337
GRODZENCHIK Pinkhas 71, 74
GRODZENCHIK Yakov 74 father of Keilah
GRODZENCHIK Yehoshua 46, 57, 74 father of Shabtai Shepsel
GRODZENCHIK Yehudit 74 spouse of Pinkhas Grodzenchik
GRODZENCHIK Keileh Carmela 70, 70 photo, 89, 123, 332, 391 SHAMIR Ramat Yitzchak
GRODZENCHIK Shabtai 178 photo, 199, 202, 238, 239, 239 photo GOREN
GTZVITS ~ 123
GURVITS Aryeh 275 HURVITS
GURVITS Grisha 319 HURVITS
GURVITS Keizeh 70 HURVITS
GURVITS Shuel Shmuel 219, 275 HURVITS
GURVITS Yakov 238, 242, 242 photo HURVITS
GURVITS Yosef 74 HURVITS
HALPERIN Yermyahu 207
HAMELAMED Berl 219 rabbi
HEMWEG ~ 352 Head Commandant Lida workshops
HERTZ Osnat 391 Haifa
HERTZ Roshka 391 Hod Hasharon
HERTZ Taubeh 238
HERZL Theodore 169, 216
HOCHMAN Yitzach 439 Soletchnik
IGOLSKI ~ 219 teacher
ITSKOVITSH Peysakh 202
IVASHKEVITSH Yanek 397 local Nazi henchman Soletchnik
JABOTINSKY ~ 188, 210
KAGAN Tuvyeh 401 shochet and chazzen Soletchnik
KAGAN Yosef 89 resident of partisan area
KAGANOVITSH Moshe 307 from Ivia Ivia
KALBANOVITSH Katriel
KALIKA Shaul 279
KALMANOVITSH ~ 337 warehouse
KALMANOVITSH Aharon Arkeh 46, 202, 207
KALMANOVITSH Alta 238
KALMANOVITSH Bat-Sheba 143, 143 photo, 375, 391 PODISIUK Tel Aviv
KAMENETSKI Guttman 28 photo, 391 Tel Aviv
KAMENETSKI Hyman 284
KAMENETSKI Yakov 46, 188, 188 photo
KAMIUNSKI Yakov Svolik 219, 222
KAPLAN ~ 337
KAPLAN Asher 391 Kiryat Borochov
KAPLAN Avraham 57, 123, 238 husband of Libkha Kaplan; son of Moshe
KAPLAN Bentsion 439 Soletchnik
KAPLAN Binyamin 74, 123, 337 father of Zev Kaplan
KAPLAN Chaim Moshe 279 son of Yankl the Pipe-Maker
KAPLAN Gittel 414 Soletchnik; Toronto, Canada
KAPLAN Hirsh Hershl Hershke 414, 422, 430 brother of Leybke Kaplan Soletchnik; Toronto, Canada
KAPLAN Katriel 202
KAPLAN Khaye 57 possibly spouse of Moshe Kaplan and mother of Antshel Kaplan
KAPLAN Khayeh Basyeh 417, 439 lives in house with Benya the Shamash Soletchnik
KAPLAN Leyb 123, 369, 430, 439 brother of Hersh Kaplan and Libkha Soletchnik
KAPLAN Libkha 123 wife of Avraham Kaplan, sister of Leyb and Hersh Kaplan
KAPLAN Malkeh 439 Soletchnik
KAPLAN Mineh 57 sister of Moshe Kaplan
KAPLAN Moshe 9 photo, 57, 155, 319, 391 possibly spouse of Khayeh Kaplan and father of Antshel Kaplan Ramat Yitzchak
KAPLAN Riva 123 mother of Zev Kaplan
KAPLAN Tsivia 439 Soletchnik
KAPLAN Yitzach 123, 391 Zichron Yakov
KAPLAN Ysroel 439 Soletchnik
KAPLAN Zelda 123 sister of Zev Kaplan
KAPLAN Zev 123, 391 there are two Zev Kaplans in the book and they are cousins Hertzliya
KAPLAN ~ 46 brothers tailoring and shoemaking cooperative
KARTSHMER Keileh 219 wife of R. Yehuda KARCHMER, KARTZMER, KRECHMER
KARTSHMER Nadia 439 spouse of Reuven(?) KARCHMER, KARTZMER, KRECHMER Soletchnik
KARTSHMER Yehuda 219 rabbi(?) KARCHMER, KARTZMER, KRECHMER
KARTSHMER Reuven 439 KARCHMER, KARTZMER, KRECHMER Soletchnik
KASHMINSKY ~ 352 german citizen
KATSEV Leyb 123
KATZ Aharon 439 spouse of Nekhama(?) Soletchnik
KATZ Beileh 417 spouse of Moshe Levi Katz
KATZ Khava 417 daughter of Meir Levi Katz
KATZ Lieba 439 Soletchnik
KATZ Lyuba 319
KATZ Mashenka 57 daughter of Nekhama
KATZ Moshe Levi 417, 426 could be same as Meir Levi Katz Soletchnik
KATZ Nekhama 57, 439 mother of Mashenka Soletchnik
KATZ Reyzl 397, 417, 439 daughter of Meir Levi Katz Soletchnik
KATZ Yakov 397, 417, 426, 428 son of Meir Levi Katz
KATZ Zerach 417, 439 son of Meir Levi Katz Soletchnik, Vilna
KATZ Esther 9 photo, 397, 414, 417, 422 daughter of Meir Levi Katz TAIBEL, TAIBL Petach Tikva
KATZ Liova 319
KATZELLENBOGEN Leyzer Leyzkeh 74, 123, 207, 337
KATZELLENBOGEN Rokhl 337
KATZELLENBOGEN Yehudit 337 speculated from context
KESSLER ~ 89 Partisan leader
KHADROVICH ~ 123
~ Khayeh Isha's 417
KHAYOT Mula 57
KHEIFETS Yoel 369
KHLAVNOVITSH Dinah 439 Soletchnik
KHLAVNOVITSH Khanne 439 probably son of Shmuel and Rokhl Leah Benyakonski Soletchnik
KHLAVNOVITSH Kasriel 397, 417, 430, 439 textile trade; probably son of Shmuel and Rokhl Leah Benyakonski Soletchnik
KHLAVNOVITSH Shmuel 439 Soletchnik
KHVAYOVSKI Khaye 397, 439 CHAVAYEVSKY Soletchnik, Canada
KHVAYOVSKI Binyamin 414 CHAVAYEVSKY Soletchnik; Winnipeg, Canada
KHVAYOVSKI Khaveh 430 CHAVAYEVSKY Soletchnik
KHVAYOVSKI Leyb 439 CHAVAYEVSKY Soletchnik
KHVAYOVSKI Moshe 414, 430 son of Khave probably CHAVAYEVSKY Soletchnik; Winnipeg, Canada
KHVAYOVSKI Sender 414, 430 son of Khave CHAVAYEVSKY Soletchnik; Winnipeg, Canada
KHVAYOVSKI Shlomo 414 CHAVAYEVSKY Soletchnik; Winnipeg, Canada
KHVAYOVSKI Yehoshua 430, 439 son of Khave; died in woods with Bielski CHAVAYEVSKY Soletchnik
KLEI H. 9 photo, 414 STRELETSKI, KALAI Soletchnik, Bnei Brak
KONIKHOVSKI Avraham 194
KONIKHOVSKI Biene 307 daughter of author Y. Konikhovski
KONIKHOVSKI Eliezer 238
KONIKHOVSKI Gottlieb 238, 251, 251 photo
KONIKHOVSKI Khayeh 194
KONIKHOVSKI Khenyeh Chaval 238, 251
KONIKHOVSKI Reishke Reyzl 70, 194, 307 daughter of Ida-Yakhe
KONIKHOVSKI Yakov 46, 194, 202, 307, 319, 346, 391 Tel Aviv
KONIKHOVSKI Yocheved 194
KONIKHOVSKI Aharon 12 photo, 177, 194, 249, 391 KRANI, KARNI Tel Aviv
KONOPKE Ahuva 271, 391 Tel Aviv
KONOPKE Batia 337
KONOPKE Khasyeh 391 spouse of Yakov Konopke Ramat Yitzchak
KONOPKE Rokhl 238 probably spouse of Yehuda Konopke
KONOPKE Yaffe 46, 337 sister of Khayeh Mineh and Rivke
KONOPKE Yehuda 238, 368 photo
KONOPKE Yakov 202, 391 spouse of Khasyeh Konopke Ramat Yitzchak
KONOPKE Yehuda Yudl 369 referred to Yudl Khasn's
KONOPKE ~ 74, 89, 307 cantor KONOPKIN
KONOPKE Khenyeh 46, 46 photo, 123, 207, 337, 390 BLITTER Tel Aviv
KONOPKE Rivke 46, 337, 367, 391 sister of Khayeh Mineh and Yaffe MAYORTSHIK, MAJORCHIK
KONOPKE Khayeh Mineh 46, 207, 337, 391 sister of Rivke and Yaffe MUTSHNIK Tel Aviv
KONSKI ~ 319
KOPELOVITSH Rokhl 337
KOPELOVITSH Shmuel 149, 149 photo, 369
KORVO Yoshe 57
KOTLER Sarah 439 spouse of Ysroel Kotler Soletchnik
KOTLER Ysroel 397, 439 Soletchnik
KOTOVSKI ~ 307
KOVNER Aba 319
KRASHANSKI Tsvi 307
KRAVTZOV Khenyeh 391 Atlit
KREINER Masha 391 Tel Aviv
KRUM Alte 439 Soletchnik
KRUM Frumeh Fruml 397, 417, 439 spouse of Moshe Krum Soletchnik
KRUM Moshe Yakov 397, 417, 422, 439 father of Tzemah Soletchnik
KRUM Ora Hershel 439 Soletchnik
KRUM Yosef 397, 411, 412, 414 son of Moshe and Frumeh Soletchnik, Ra'anana
KRUM Tzemah 397, 414, 417, 430 son of Moshe and Frumeh Soletchnik, Tel Aviv
KRUPSKI Velvl 352 from Lida Lida
KUDLIANKSI ~ 74 mention of home KURLIANSKI
KUDLIANSKI Dinah 337
KUDLIANTSIK Shlomo 307
KULVITSKY ~ 202
KUTCHER ~ 319
KUZNETS Avraham Aba 267 father of Nakhum Kuznets
KUZNETS Hadassah 250 sister of Moshe Kuznets
KUZNETS Matisyahu 202, 238, 247, 247 photo, 250 spouse of Nekhama Kuznets
KUZNETS Moshe 250 brother of Hadassah Kuznets
KUZNETS Nakhum 250, 267, 275 son of Avraham Kuznets; father of Matisyahu and Yesheyahu Kuznets
KUZNETS Pesakh 57
KUZNETS Sheine 250 mother of Matisyahu and Yesheyahu Kuznets
KUZNETS Nekhama 250 spouse of Matisyahu
LANDA Lieba 439 Soletchnik
LANDA Mordechai 439 Soletchnik
LANDA Masha 440 COHEN Soletchnik; Israel
LANDA Moshe 440 Soletchnik; Israel
LANDAU Mattea Mutieh 397, 417 LANDA Soletchnik
LASKIN Miki 391 Ashdod
LAZE Chaim 319
LEDERSHTEYN Avraham 411 Hebrew teacher Soletchnik
LEFKOVITSH Aharon 202
LEIKAVITSH ~ 307
LEMELEVIN Tsvi Hirsch 219 rabbi
LEMELMAN Leyb Lieba 439 Soletchnik
LEMELMAN Michaela 439 spouse of Shimson Lemelman Soletchnik
LEMELMAN Shimshon Shimshel 397, 417, 439 Soletchnik
LEPERTIN Danya 391 Ramle
LEVI Esther 391 Givataim
LEVIEN Masha 248 daughter of Malkeh Levine
LEVINE Aharon Arke 190, 207, 248 probably son of Malkeh Levine
LEVINE Alexander 414 Soletchnik, Petach Tikva
LEVINE Avraham Avrem'l Avramkeh 202, 207, 422, 439 son of Mereh Levine Soletchnik
LEVINE Asnat 248
LEVINE Basyeh 439, 440 TSELSKI Soletchnik; Israel
LEVINE Binyamin 248, 273, 369
LEVINE Berl 70, 89
LEVINE Bilkeh 46
LEVINE Borukh 352
LEVINE Chaim Moshe 414, 417 Soletchnik, Siberia
LEVINE Eliahu 439 Soletchnik
LEVINE Freda 439 spouse of Nakhum Yonah Levine(?) Soletchnik
LEVINE Gotlieb 89
LEVINE ~ 430 doctor Soletchnik
LEVINE Ysroel 430 Soletchnik
LEVINE Khane Dvorah 397, 417, 439 butcher family Soletchnik
LEVINE Khave 397, 409, 414, 417 Soletchnik, Tzahala
LEVINE Khayeh 210 made Aliyah; daughter of Mereh Levine LIEBERMAN Soletchnik
LEVINE Louis 284
LEVINE Malkeh 238, 248, 248 photo has six children: Osnat, Aharon Arke
LEVINE Mayer Meir 284, 414 Soletchnik, Petach Tikva
LEVINE Morris 284
LEVINE Moshe 379, 397 spouse of Sonia Goldanski Soletchnik
LEVINE ~ 332 mother of Yosef Levine
LEVINE Miriam Mereh Meira Mary 397, 409, 417, 422, 439 mother of Khave Levine Soletchnik
LEVINE Nakhum Yonah 439 Soletchnik
LEVINE Osnat 391 HERTZ
LEVINE Rokhl 430, 439 Soletchnik
LEVINE Sender 430 Soletchnik
LEVINE Shimon 12 photo, 173, 186, 202, 219, 222, 235, 391 Petach Tikva
LEVINE Shmuel 89, 397, 417, 439 spouse of Sarah Levine Soletchnik; Israel
LEVINE Sarah Sorale 397, 414, 417 spouse of Shmuel Levine Soletchnik, Petach Tikva
LEVINE Sonya 439 spouse of Avraham Levine(?) Soletchnik
LEVINE Taubeh 248, 439 daughter of Malkeh Levine Soletchnik
LEVINE Tsvi (aka Hirsh Itsye) 235, 267, 275 childless; aka 'the trustee'
LEVINE Yosef 332, 414 Soletchnik, Ramat Yitzchak
LEVINE Ysroel 414 Soletchnik; Australia
LEVINE Zalmen 367
LEVINE Khaye 9 photo, 12 photo, 190, 207, 391 ROTHBART Tel Aviv
LEVINE ~ 46 brothers tailoring and shoemaking cooperative
LEVINOV ~ 31
LEVY Binyamin 46
LICHTMAN ~ 219, 319 head of Yudenrat
LICHTMAN Esther 337
LIPNISKI Avraham Avkeh 202, 207
LIPNISKI Eliahu 391 Rehovot
LISORSKI K. 332
LITMAN ~ 160
LUBETSKI Eytl 337
LUNKA ~ 319 Chapayevtzi commander
LUSKI Basyeh 439 spouse of Khatskel Luski(?) Soletchnik
LUSKI Chaim 219 brother of Rov Moshe Aryeh
LUSKI Khatskel 397, 439 son-in-law of Yitzach Hertz Goldanski Soletchnik
LUSKI Meir 414 Petach Tikva
LUSKI Moshe Aharon 169, 186, 235 rabbi
LUSKI Pinyali 186
LUSKI Yosef 186
MAGID ~ 319
MAKOV ~ 319
MANSKI ~ 74 a partisan
MANSFELD Khaikeh 70
MANSFELD Klareh 307
MAREVSKI Avraham 319
MEIRIT Khaveh 391 Ramat Gan
MEIROVITSH 202
MELAMED Berl 219
MICKIEWICZ Adam 146
MIKELOVSKI Masha 414 KOTLER Soletchnik; Winnipeg, Canada
MILLER ~ 169, 279 known as 'the teacher'
MIRMELSHTEYN ~ 219 teacher of Polish
MISHKUVSKI Gitl 279 daughter of Rov Mishkuvski
MISHKUVSKI ~ 186, 275 Rov (rabbi)
MISHKUVSKI Chaim Leyb 186 rabbi, son of Rov Mishkulski
MISHKUVSKI Avraham 186 rabbi, son of Rov Mishkulski
MISHORI P. 251
MOLTSADSKI Moshe 238 MULTSHADSKI
MOLTSADSKI Reyzl 233 MULTSHADSKI
MOLTSADSKI-SHARID Avraham 12 photo, 199, 202, 391 MULTSHADSKI, SHARID Kibbutz Eilon
MOSCHITSKI ~ 216 President of Poland
~ Motl 20 known as 'the leather-maker'; father of Moshe and Reishke
MOVELITSKI Max 284
MUSIEH Esther 264
~ Netta-Alia 123 refers to house of this person
NOVAKANSKI ~ 275 priest
NOVOKOVSKI ~ 173 brothers (Gentiles)
OBER Khanne 390 Ramat Gan
OLKEN Phillip 384 OLKENITSKI
OLKENITSKI A. A. 207
OLKENITSKI Berke 307 known as Peysakh's
OLKENITSKI Beyleh 123, 146
OLKENITSKI Chaim 216
OLKENITSKI Dov 390 Haifa
OLKENITSKI Esther 148, 169, 279, 307 daughter of Yitzach and Musyeh
OLKENITSKI Itke Itteh Iytl 46, 70, 74, 337, 367
OLKENITSKI Leah 74 spouse of Moshe Olkenitski
OLKENITSKI Meir 137, 390 Givataim
OLKENITSKI Menachem 207
OLKENITSKI Moshe 46, 74, 390 spouse of Leah Olkenitski Kibbutz Eilon
OLKENITSKI Musyeh 148 spouse of Yitzach (the Elder)
OLKENITSKI Rokhl 148 daughter of Yitzach and Musyeh
OLKENITSKI Shmuel 219
OLKENITSKI Yakov 137, 137 photo, 390 Givataim
OLKENITSKI Yesheyahu 148
OLKENITSKI Yesheyahu Shaike 199, 202, 337, 367, 369
OLKENITSKI Yesheyahu Shraga 390 Bnei Brak
OLKENITSKI Yitzach front map, 46, 74, 146, 148, 275, 307, 352, 390 Elder Yitzach was Starosta of Voronova during Tsar
OLKENTISKI ~ 31, 219 reference to house
ORENSKI Rokhl 439 Soletchnik; Israel
ORSHULKA ~ 173 family (Gentiles)
OSTRINSKI Harry 284
OSTRINSKI Max 284
OZREIER Lieba 439 Soletchnik
PENYEH ~ 379 rabbi
PERETS ~ 430 Soletchnik
PERETSKI Gitteh 439 Soletchnik
PERETSKI Khayeh 439 KATZ Soletchnik
PERETSKI Shulamit 439 Soletchnik
PERLSHTEYN ~ 319
PEYROVITSH Shlomo 12 photo, 25
PIKOVSKI Mordechai 57 FIKOVSKI, PAIKOVSKI
PIKOVSKI Shlomo 25, 210, 391 FIKOVSKI, PAIKOVSKI Tel Aviv
PIKOVSKI Yehuda 57 FIKOVSKI, PAIKOVSKI
PINTSHE Yanik 422 Soletchnik
PISKOVSKI Basyeh Pesyeh 202
PLATONOV ~ 89 Partisan commander
PODITVIANSKI Avraham Yitzach 169
PODITVIANSKI Basyeh 337
PODITVIANSKI Itteh Iytl 46
POKRIBKE ~ 190
POZ Masha 238 PUZIRISKI
PUPKO ~ 337
PUPKO Hersh Yudel 391 Ramat Gan
PUPKO Isser 369
PUPKO Feyvl 179
PUPKO Shlomo 238
PUPKO Shmuel 89
PUPKO Yosef 57
PUPKO Yusko 57
PUPKO Zerach 123
PUTUTSKI Countess 401 wife of Wagner (owner of Soletchnik) Soletchnik
PUZIRISKI Shlomo 216 PAS, POS, POZ, PAZ
PUZIRISKI (POZ) Yekhezkel 9 photo, 12 photo, 169, 195, 275 PAS, POS, POZ, PAZ
PUZIRISKI (POZ) Yekutiel 391 PAS, POS, POZ, PAZ Petach Tikva
RABIN H. 13
RAKOVSKI ~ 397, 401 last rabbi Soletchnik
RAKOVSKI Berl 439 Soletchnik
RAKOVSKI Khayeh 439 Soletchnik
RAKOVSKI Rivke 439 Soletchnik
ROSENSHTEYN Willie 284
ROSVAYESKI Moshe 422 Soletchnik
ROTHMAN Velvl 307
RUBINOVITSH Leah 279 referred to as Noach Elia the carpenter's
RUBINOVSKI Taubeh 391 Haifa
RUDNIK Keileh 337 from Lida Lida
RUDNIK Khayeh 439 Soletchnik
RUDNIK Shmuel 439 Soletchnik
RUDNIK Sonya 439 Soletchnik
SADEH Yitzach 319
SATKOLSHTSIK Mordechai 391 Tel Aviv
SCHNEIDER ~ 367, 430 Soletchnik
SCHUSTER Avraham Yitzach Itshe 439 Soletchnik
SCHUSTER Binya 439 Soletchnik
SCHUSTER Chaim 439 Soletchnik
SEGAL Feigeh 439 Soletchnik
SEGAL Mirl Miryam 397, 439 Soletchnik
SEGAL Yoel 414, 422 Soletchnik; Germany
SELEBRITA 123
SHAMIR Yehoshua 202, 270 took name Shamir in Israel SHMERKOVITSH
SHAMIR Meir Meytshik 9 photo, 10, 31, 31 photo, 74, 123, 137, 216, 270, 307, 319, 352, 391 took name Shamir in Israel SHMERKOVITSH Ramat Yitzchak
SHAPIRO Nekhemiah 46, 169, 202, 216, 222, 227, 227 photo, 229, 273, 391 Tel Aviv
SHAPIRO Nekhama 9 photo, 172 photo, 279, 391 TSUR, SHUR
SHARSHEVSKI Khanokh 401 main rabbi of Soletchnik Soletchnik
SHEINBAUM Sarah 391 Petach Tikva
SHELOVKSI Velvl 229, 270 known as 'the carpenter'; spouse of Sarah Shelovski
SHELOVSKI David 57, 74, 123, 337, 367 brother of Esther and Zerakh Shelovski
SHELOVSKI Esther 57, 123, 337, 367 sister of David and Zerakh Shelovski
SHELOVSKI Sarah 270 spouse of Velvl Shelovski
SHELOVSKI Shmuel 74, 369
SHELOVSKI ~ 307
SHELOVSKI Yitzach 179
SHELOVSKI Zerakh 57, 74, 123, 337, 367 brother of Esther and David Shelovski
SHELOVSKI Zev 279 known as 'the Turk's'
SHEMER Mordechai 391 Kibbuts Eilon
SHEPIRSKI Munyek 430 Soletchnik
SHEVAKH Rokhl 337
SHEYMAN Alter 397, 439 SHEYNMAN Soletchnik
SHEYMAN Frumeh 439 SHEYNMAN Soletchnik
SHEYMAN Rivkeh 439 SHEYNMAN Soletchnik
SHEYMAN Berl 414 SHEYNMAN Soletchnik; New York, USA
SHEYNMAN Berke 430 brother of Sender SHEYMAN Soletchnik
SHEYNMAN Sender 430, 439 brother of Berke SHEYMAN Soletchnik
SHIRS Tuvye 319
SHMERKOVITSH Rivke 46
SHMERKOVITSH Shtisl 229 wife of Yosef Shmerkovitsh
SHMERKOVITSH R' Yosef 163, 169, 216, 229, 279 husband of Shtisl Shmerkovitsh; father of Meir Shamir and Shlomo Aviel
~ Shmerl 259 known as 'the elder'
SHOFFMAN Avraham 439 Soletchnik
SHOFFMAN Bluma 439 Soletchnik
SHOFFMAN Khayeh Sarah 439 spouse of Avraham Shoffman(?) Soletchnik
SHOFFMAN Rivke 439 Soletchnik
SHOFFMAN Yitzach 439 Soletchnik
SHOFFMAN Yocha 439 spouse of Yitzach Shoffman(?) Soletchnik
SHOMBAKH ~ 190
SHOMRONI Taubeh Tova 216, 219, 224, 224 photo, 259, 391 maiden surname: Polinski POLINSKI Petach Tikva
SHOMRONI V. 259
SHOMRONI Yehoshua 10, 238, 245, 245 photo, 249, 264, 273 spouse of Dvorah Doba
SHPATINSKI Khaveh Eva 391 Ashdod
SHTEROSKI Nakhama 391 Tel Aviv
SHVANBAKH Kekhl 173, 267
SIBIRNIK ~ 337
SITNISKI Khayeh Liba 391 Beersheba
SLOMNITSKI ~ 319
SODOVSKI Shlomo 307
SOKOLIK Tsvi 137, 207, 307, 391 aka Hersh Rishon Letzion
SOKOLOV Nachum 273
SOLETCHNIKER Abba Yehuda Yudke 401, 430 SOLTSHNITSKI Soletchnik
SOLETCHNIKER Bluma 439 SOLTSHNITSKI Soletchnik
SOLETCHNIKER Nekhama 439 SOLTSHNITSKI Soletchnik
SOLETCHNIKER Rodel 439 SOLTSHNITSKI Soletchnik
SOLETCHNIKER Velvl 430, 439 SOLTSHNITSKI Soletchnik
SOLETCHNIKER Yehuda Yudel 439 father of Velvel(?) SOLTSHNITSKI Soletchnik
SOLTS Chaim 74 aka Chaim Maulkenik MAULKENIK
SOLTS Eliahu Elishe 401 founder of Maoz Haim Kibbutz Soletchnik
SOLTS Meir 401 Soletchnik
SOROTZKIN Rov Zalman 186
STAROVOLSKI ~ 337 from Lida Lida
STASHEVITSH ~ 319, 337 STASHKEVITSH
STOL ~ 346
STRELETSKI Blumeh 417 wife of Velvl the Shoemaker Soletchnik
STRELETSKI Chaim 430 brother of Ysroel Streletski; known as 'Keile's' Soletchnik
STRELETSKI Radkeh 417 daughter of Velvl the Shoemaker Soletchnik
STRELETSKI Rivke 439 Soletchnik
STRELETSKI Velvl Vulf Abba Yudes' 397, 417, 122, 439 known as 'the shoemaker' Soletchnik
STRELETSKI Ysroel 430, 439 brother of Chaim Streletski Soletchnik
STRUMILLE ~ 190
SVITITSKI ~ 375
TCHARNY Chaim 275
TENTSER ~ 307
TLOPP Shimon 219
TROTSKI Avrom 284
TROTSKI Ben-Tsion 213
TROTSKI Alter 264
TROTSKI Gottleib 169
TROTSKI Yakov Yankel 169, 279, 307, 213
TSELSKI Basyeh 440 LEVINE Soletchnik; Israel
TSELSKI Chaim Moshe 439 Soletchnik
TSELSKI Riva Rivke 439 spouse of Chaim Tselski(?) Soletchnik
TSELSKI Shimon Leyb 439 Soletchnik
TSIKOVSKI ~ 57
TSIPKOVITSH Yakov 186, 216 known as the Kletzker Rabbi; son-in-law of the Kletzk Rabbi
TSIPLOVITSH ~ 186, 337 known as the Myadler Rabbi
TSIPLOVITSH Khayeh 337 daughter of the Myadler Rabbi
TSIRINSKI Eli 284
TSOAR ~ 207
TZEMEL ~ 216 Chairman of Tarbut Program
UGERMAN ~ 74 SS Agent
ULANOVSKI ~ 57
VALTUKH Libke 417 daughter of Yosef
VALTUKH Yitzakh Meir 417, 430 Soletchnik
VALTUKH Yosef 397, 417 hauler Soletchnik
VASHOIKEVITSH Yashka 173, 430 nazi collaborator, Priest's butler VASHAVITZ Soletchnik
VAYSEN Khasyeh 414 ZAHAVI Soletchnik, Ramat Yitzchak
VEISBLUM Moshe 414 SHEYMAN Soletchnik, Haifa
VERNER ~ 155
VICKRY ~ 155 teacher in Mainz
VIDLENSKI Alter 213
VINDISH 57, 155, 367
VIRSHUDSKI Alter 213 known as 'Dem Stelmakh'
VIRSHUDSKI Ysroel 213, 279
VOLFIANOV 319 Russian General
VOLMAN 46 old bachelor
VOLPIANKSI Yitzakh 57, 74, 123, 369, 307, 337 brother-in-law of Moshe Kaplan
VOLPIANSKI Moshe 57, 202 brother-in-law of Moshe Kaplan
VOLPIANSKI Sam 284
WAGNER Carl 401, 417, 430 servant's name: Yanushek Soletchnik
WARNER ~ 57
WEBER Shulamit 391 Haifa
WEINER Artshik 70 brother-in-law of Dlugin
WEINER Khaneh 279
WEINER Michael 391
WEINER Moshe 74
WEINER Rokhl 74
WEINER Sarah 391 Ramat Yitzchak
WEINSHTEYN Lizka 319
WEISS Rav Feyvl 219
WEITZMAN ~ 319
WEKSLER ~ 219 teacher
YANKELOVITSH ~ 337 from Divenishok Dieveniskes
~ Yonah 329 photo known as 'the feltsher'
~ Yosef 70 known as 'the barber'
YOSSELOVITSH ~ front map rabbi
YUSTMAN Itshele Yaushzon 188
ZAHAVI Aryeh 414 Soletchnik; Hadera
ZAHAVI Avraham 391 Haifa
ZAHAVI Sarah 440 GOLDANSKI Soletchnik; Israel
ZAHAVI Shmuel Munye 414 Soletchnik; Tel Aviv
ZAHAVI Yosef 440 GOLDANSKI Soletchnik; Israel
ZALBERG ~ 379
ZATS ~ 397 pharmacist Soletchnik
ZHABINSKI Moshe 219, 275
ZHABINSKI Reyzl 439 STRELETSKI Soletchnik
ZHABINSKI Riva Leah 439 Soletchnik
ZHABINSKI Sam 284
ZHABINSKI Yakov 397 Soletchnik
ZILBER Khanne 414 KHERMETS Soletchnik; Petach Tikva
ZILBERKVIT Alter 439 Soletchnik
ZILBERKVIT Zlate 439 Soletchnik
ZILBERMAN Lebe 216
ZOGOVSKI Niamke 319
ZUCKERMAN ~ 346
ZUPERNER Rashka 391 Tel Aviv
Adashke 264 known as 'the smithy'
~ Alter 397, 417 known as 'the painter' or 'the whitewasher'; Wife: Meira Yiddis; daughter: Zlata; son: Beinish Soletchnik
GELER Alter 412 known as 'der geler (the yellow)'; rent collector for Wagner Soletchnik
~ Aryeh 267 known as 'the bath-keeper'
~ Avraml 179 known as 'the tinsmith'
~ Avraham Itshe 417 Benyeh's son Soletchnik
KOTLER Avremel 261 known as 'the kotler'
~ Avremele Mashe's 267 known as 'the Vilner Rider'
~ Avremele 267 known as 'the butcher'
~ Avremele 267 doctor
~ Avreml 267 known as 'the kettle-maker'
~ Ayzik 267 pharmacist
~ Ayzik 222, 267 known as 'the shingle-maker'
~ Basye Tsalel's 264
Beileh 219 neighbor of Shimon Levine's family
Benyeh 417 known as 'the shamash' Soletchnik
Benyeh 422 known as 'the shoemaker' Soletchnik
Berl Eliohu's 264
Berl 267 known as 'the shoemaker'
Betsalel the harness-maker 267 nicknamed Tsalel; known as the 'harness-maker'
Chaim Aryeh 264 cart driver
Chaim Fleig 163
Chaim Zerekh 267 known as 'the glazier'
Dinah 397 daughter of Shlomo the Tailor Soletchnik
Dinale Keile's 186 mentioned in poem as the daughter
Dovid Eliahu 57
Dovid Leyb 267 known as 'the shepherd'
Dovid Lipe 267 known as 'the peddler'
Dovid Munye (Shmuel) Riva's 346
Dude Avak's 346
Efroim 352 known as 'from Vasilishok' Vasilishok
Efroim 267 known as 'the beadle'
Efroim 267 known as 'the shoemaker'
Eliohu Elya 186, 267 known as 'the tailor'; second group in the poem
Fani Marieh 397 Soletchnik
Feigeh 186 third group in the poem
Feivel Baruch Aharon's 186, 267 known as 'the restaurateur'; second group in the poem
Gitel'le 422 possibly Levine, neice of Esther Levine Soletchnik
Goldeh Yehiel's 369
Groynem 267 known as 'the shoemaker'
Hindechka 57 daughter of Shtumak
Ida-Yakhe 194 mother of Reyzl Konichovski
Itshe 267 known as 'the charcoal-maker'
Itshe 267 known as 'the kvash-maker'
Itshe 264, 279 known as 'the Turk'
Itshe-Meyshe 267 known as 'the baker'
Itzek 31 known as 'the inkeeper'
Keileh 186 third group in the poem
Khenkeh 275 known as 'the braider'
Khonkeh 346
Leah Itshe's 264
Leyzer Hirsh 267 known as 'the tailor'
Leyzer 222 known as 'the builder'
Libke 417 Benyeh the Shamash's daughter Soletchnik
Meir Meirovitsh 46
Meireh-Yiddes 417 wife of Alter the Painter Soletchnik
Mineh-Riveh 186 third group in the poem
Minkeh 186 first group in the poem
Motl 267 known as the 'harness-maker'
Motl Mineh Rive's 267
Nekhemye 267 known as the 'shopkeeper' and 'the cantor'
Neyekh 267 known as the 'bar(keep?)'
Neyekh-Eli 267 known as 'the carpenter'
Nota-Eli 267 known as 'the butcher'
Pliarke 264 shotzkim; Adashke the Smithy's Son
Polzhid 57
Rebi Lipe 261
Rebi Shmerl 261
Reuven 179, 267 known as 'the mohel'
Rude 397 known as 'the plasterer' Soletchnik
Sarah 422 wife of Benyeh the Shoemaker Soletchnik
Sarah-Mereh 186 third group in the poem
Sarah-Zloteh 186 third group in the poem
Shapkona Eliahu 57
Shaul-Reuven 186 first group in the poem
Shayke 346
Sheyke Moshe's 57
Shepsel 267 known as 'the smith'
Shimon 397 known as 'the glazier'
Shimsel Borekh Aharon's 275
Shmerlen 222, 267 known as 'the shingle-maker'
Shmuel Hirsh 275
Shtisl 186 wife in poem
Shtumak 57 father of Hinde'chka
Shlomo 397 known as 'the tailor'
Shushka 397 known as 'the supervisor' Soletchnik
Simkhe 267 known as 'the shoemaker'
Sore-Mere 267 wife of Nokhem Hirsh's
Tsalel 264 known as the 'harness-maker'
Tsire-Leah 186 third group in the poem
Tsvi Yitzach 235 known as the 'gabbai'
Tuvyeh 401 known as 'the butcher' Soletchnik
Velvel 46, 159 known as 'the smith'
Velvl 267 known as 'the mishandznik'
Viktor Heydul's 264 shotzkim
Yankel Avreml's 186 father in the poem
Yankel Berl 46
Yankev Meyshe 267 known as 'the shoemaker'
Yehoshua 267 known as 'the turner'
Yerakhmiel 267 known as 'the smith'
Yeshaye Nokhem's 267
Yoske 417 Soletchnik
Yosl 186 huband in poem
Yosl Menukhe's 267
Yosl Shprintse's 57
Yosl Shtisil's 267
Yudl Dovid Lipa's 264
Yudl 163 known as the 'chazzan'
Zelde 267 known as the 'harness-maker'
Zianke Liamberg's 264 shotzkim
Zisl 275

 

Voronova Yizkor Book Places and Organizations Index

Prepared by Adam Cherson

Note: Page numbers refer to first page of article

Place/Organization
Pages
Alsorishok 123
Aran 307
Arap-Berg di Boyne 25
Auschwitz 210
Bad Alley 25
Bad Reichenhall 160
Baksht 89
Ban Alley 25
Baranovitsh 210, 319, 369
Bartnovsa Forest town map
Bastuni 31, 46, 57, 74, 332, 346, 367
Beitar 30 photo, 31 photo, 208, 211
Berezhno 89
Berlovski Forest (aka Berlovits and Bialrovski) 57, 173
Berlin 160
Benakani 13, 337, 346, 367, 379, 401
Benakner Alley 25
Beth Shean 401
Biale Voki 319
Bialystok 219, 307
Birkenau 210
Boksht 352
Budkevitser Forest 430
Chernovitsh 89
Cuba 241
Der Galech 25
Der Mark 25
Di Brick 25
Di Lanke 25
Di Prasadis 25
Divenishok (aka Dieveniskes) 202, 332, 352, 367, 379, 397, 430
Dolmetch 379
Drosknik 307
Dutchshiyok 123
Dzerzhinski 307
Ein Ganim 245
Eshishuk 202, 279, 307, 319
Eshishuk Alley town map, 25, 202, 259
Galibaker Forest 430
Galitsia 219
Gerda 319
Germanishki Street 74
Givataim 241
Grodne 202, 219, 307
Haifa 219, 247
Hashomer Hatsair 3 photo, 20, 27 photo, 28 photo, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 229
Hekhaluts 22, 29 photo, 202, 203, 241
Herminishok 259
Herminishok Alley (aka Hermanishker) town map, 25, 57, 369
Herminishok Estate 202
Herzliya 57
Holon 219
Ivenets 352
Ivia 31, 57, 89, 202, 307, 352
Kalwaria 190
Karaganda 375
Kastel 160
Khazerishe Alley 25
Kiryat Shalom 241
Klaipeda (aka Memel) 31
Klein-Stephan Street 31
Kletzk 13, 123, 186
Klisov 207, 210
Kltkin 123
Koidenav 307
Konopki 188
Krasnoye 74
Lazduny 89
Leninsky Komsomol (brigade) 307
Lida 12, 31, 46, 74, 123, 155, 173, 202, 207, 219, 271, 279, 319, 332, 337, 346, 367, 417, 430
Lida-Grodno Road 307
Lida Street town map, 25, 57, 397, 417
Lipiczanska Forest 346
Lipnishok 202, 307
Lodz 307
Lomzhe 219, 375
Lubchenka 89
Lublin 46
Lubtsch 89, 307
Lutsk 186
Mainz 155
Majdenek 89
Maoz Haim Kibbutz 401
Martsishants 307
Masteikiai 307
Memel (aka Klaipeda) 31
Mikelkuni 207
Mill Street 417
Minsk 369
Mishkovitsh 89
Molodechny 31
Myadl 13, 186, 319
Nadvorna 207, 210
Naliboki 89
Naliboki Forest 319, 337, 352
Naliboki Plains 123
Narach 319
Natscher Forest 319
Natsie 307
Navaradok 73, 89, 173, 337, 397, 369, 430
Nazareth 401
Neman River 74, 346, 352
Netanya 319
Newe-Kibush 243
Nikolayevka 375
Nyer Mark 25
Nyer Plan 25
Olkenik 202
Ornenberg Street 160
Oshmene 207
Ossul 375
Ostrin 307
Ostrovlya 89
Petah Tikva 243, 245, 249
Patashnia Forest 337
Pepeshni Forest 57
Petri 89
Petrokani Forest 57
Petropavlovsk 375
Pirigantse 337
Poletskishki 307
Ponar 74
Postov 319
Poznan 31
Radin 307, 319
Railway (Train) Street town map, 57, 417
Rashliki Forest 337
Rudiskes 337
Rudnik 319
Rudomino 379
Sarna 375
Seltshnik 123
Shlektensa 160
Siberia 46, 375
Skidel 346
Slonim 375
Smoliarnia 25
Smuk Forest town map, 74
Sokolka 31
Soletchnik 57, 89, 332, 337, 367, 379, 422
Soroki Tatarov 319
Stankevitsh 89
Stephan Street 31
Swine Street town map, 25, 417
Syagle 337
Tashmantse 346
Train (Railway) Street town map, 417
Trakai Lake 337
Tuzginian Muds 264
Vasilishok 89, 307, 352
Vileyka 319
Vilne (aka Wilno) 12, 31, 57, 74, 169, 177, 188, 190, 207, 210, 216, 219, 264, 271, 279, 307, 337, 352, 409, 412, 422, 426
Vilne Street town map, 25, 202, 219, 397, 417
Vilne Technion 74, 412
Volozhin 186, 210
Vronki 213
Warsaw 31, 169
Yasinov Forest 89
Yavniel 248
Yinakonsky Street 70
Zamak Veldel 25
Zavlats 307
Zawolna Street 31
Zheludok 352
Zhetl 186, 346
Zhreminer Alley 25
Zhuravelniki 89
Zhyrmun 31, 74, 319
Zubrove 307

 

Table of Contents


This material is made available by JewishGen, Inc. and the Yizkor Book Project for the purpose of
fulfilling our mission of disseminating information about the Holocaust and destroyed Jewish communities.
This material may not be copied, sold or bartered without JewishGen, Inc.'s permission. Rights may be reserved by the copyright holder.


JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of the translation. The reader may wish to refer to the original material for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.

  Voranava, Belarus     Yizkor Book Project     JewishGen Home Page


Yizkor Book Director, Lance Ackerfeld
This web page created by Lance Ackerfeld

Copyright © 1999-2024 by JewishGen, Inc.
Updated 5 Oct 2020 by LA